Tjänster

Att gå i samtalsterapi innebär att man förbinder sig till ett kortare eller längre terapiförhållande, dvs. från några gånger till några månader eller högst två år. I början möts vi en gång i veckan, men mot slutet mera sällan. Sessionens längd är 60 minuter. Ett terapiförhållande kan och bör inte ensidigt avslutas av klienten (genom att hen uteblir eller annullerar sessionen gång på gång )utan en gemensam överens-kommelse. Oanmäld utebliven session debiteras i sin helhet.
I ett parsamtal är det relationen mellan två personer som ställs i fokus. Parsamtal kan genomföras antingen med endast en person i rummet eller med bägge parter samtidigt. Trots att endast den ena parten är i rummet är fokus riktat på relationen mellan parterna. Ett par kan bestå av makar, sambor, mor och dotter, syskonpar osv..
Arbetshandledning hör till de bästa förebyggande åtgärderna mot utbrändhet inom arbetslivet. Jag erbjuder individuell handledning för personer som jobbar som verksamhetsledare, chefer, förmän och ledare, närmast inom social- hälso- och sjukvård, men även för lärare.
Enligt de senaste rönen är STRESS orsaken till 98 % av våra sjukdomar. Kvinnohjärnan är speciellt känslig för stress, vilket ger upphov till obalans mellan hormoner och signalsubstanser. Långvarig mental stress kan ge upphov till ett flertal sjukdomar som i dag går under namnet folksjukdomar, ett typiskt exempel är kroniskt utmattningssyndrom. Men också menopausen och hormonomställningarna har gjorts till något onaturligt och sjukt. Varje sjukdom har en orsak, allt är inte genetiskt nedärvt och syntetiska läkemedel får inte vara det enda som står till buds.
Copyright 2018 © ReBuild. Alla rättigheter förbehålls.